Klauzula informacyjna

ZAŁĄCZNIK NR 1 Klauzula informacyjna Biura Tłumaczeń AWERS Justyna Kasprzyk  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń AWERS Justyna Kasprzyk z siedzibą w 32-300 Olkusz, ul. Bylicy 1/408.

Biuro przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • podjęcia działań zmierzających do realizacji usług wynikających z zawartej umowy.
 • administracji wewnętrznej Biura.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwa­rzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, w tym na profilowanie, Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód mogą być do Pani/ Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powy­żej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do tłumaczy upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych zgody przez Panią/Pana udzielonej .

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Biurem, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W związku z przetwarzaniem przez Biuro Pani/Pana danych osobo­wych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Biuro.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzor­czego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Biuro powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: j.kasprzyk@tlumaczeniaawers.pl.

Niniejsze Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pana/Pani danych osobowych w Biurze Tłumaczeń AWERS Justyna Kasprzyk.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowa­dzeniem naszej działalności. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pana/Pani o danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępnia­nia takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Panu/Pani prawach, a także o sposobie w jaki może Pan/Pani je eg­zekwować.

W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pan/Pani o konkretny produkt lub usługę.

 

 1. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJE­MY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu usług.

Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pana/Pani, w tym:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numery dowodu osobistego i paszportu, narodowość, miejsce i data urodzenia, płeć, zdjęcie, adres IP);
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
 • sytuacja rodzinna (np. stan cywilny, liczba dzieci);
 • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy, status podat­kowy);
 • informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia (np. po­ziom wykształcenia, zatrudnienie, nazwa pracodawcy, wyna­grodzenie);
 • dane dotyczące Pana/Pani interakcji z nami: nasze strony interne­towe, nasze aplikacje, nasze strony w mediach społecz­nościowych, spotkanie, rozmowa, czat, e-mail, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna.

Nigdy nie zwrócimy się do Pana/Pani z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religij­nymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodo­wych, danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie wynika z obowią­zujących przepisów prawa.

 

 1. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM POŚREDNIE GROMADZENIE

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzysty­wać dane osobowe osób, z którymi posiadamy, moglibyśmy posia­dać lub posiadaliśmy bezpośrednie stosunki, takich jak potencjalni klienci.

Z niektórych przyczyn możemy również gromadzić informacje do­tyczące Pana/Pani, podczas gdy nie ma Pan/Pani bezpośrednich stosunków z nami. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, Pana/Pani dane kontaktowe są przekazywane przez jed­nego z naszych klientów, jeżeli jest Pan/Pani na przykład członkiem rodziny.

 

 1. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/ PANI DANE OSOBOWE?
 • Aby wykonać umowę zawartą z Panem/Panią lub podjąć pewne kroki na Pana/Pani
 • Aby uszanować Pana/Pani decyzję w przypadku, gdy prosiliśmy o Pana/Pani zgodę na przetwarzanie konkretnych danych

W niektórych przypadkach musimy zwrócić się do Pana/Pani o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, na przykład, jeżeli będziemy musieli przeprowadzić dalsze przetwarzanie w innych celach niż wymienione w ust. 3a powyżej, poinformu­jemy Pana/Panią oraz w razie potrzeby wystąpimy o Pana/ Pani zgodę.

 

 

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu;

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

W przypadku transgranicznego przekazywania danych pocho­dzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli Komisja Europejska uznała kraj spoza EOG za zapewniający od­powiedni poziom ochrony danych, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane na tej podstawie.

W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG, któ­rych poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy opierać się na odstępstwie mającym zastosowanie do konkretnej sytuacji (np. jeżeli przeka­zanie danych jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Pa­nem/Panią, np. podczas realizacji płatności transgranicznej) lub wdrożymy jedno z poniższych zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony Pana/Pani danych osobowych: standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;

W celu uzyskania kopii powyższych zabezpieczeń lub szczegółowych informacji na temat ich dostępności, może Pan/Pani wysłać pisemną prośbę zgodnie z ust. 9.

 

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regu­lacji. Większość informacji dotyczących klienta jest przechowywana przez czas trwania stosunku umow­nego oraz po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla za­bezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku po­tencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu w jakim zostały zebrane.

 

 1. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani na­stępujące prawa:

 • prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię ta­kich danych osobowych.
 • prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobo­we są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych oso­bowych.
 • prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ogranicze­nie przetwarzania swoich danych osobowych.
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związa­nych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględ­ne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swo­ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośred­nim.
 • prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
 • prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z pra­wem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę o kontakt osobisty lub drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Adres do kontaktu: Biuro Tłumaczeń AWERS Justyna Kasprzyk, ul. Bylicy 1/408, 32-300 Olkusz

Telefon: 530 058 131, 536 302 296, (32) 754 47 75

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych upraw­nień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

 

 1. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ŚLEDZIĆ ZMIANY WPROWADZANE DO NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Powiadomienia.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejsze­go Powiadomienia. Będziemy informować Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji.

 1. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pana/Pani danych osobowych w ramach niniejszego Powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: j.kasprzyk@tlumaczeniaawers.pl, który rozpatrzy Pana/Pani zapy­tanie.